Doe een aanvraag

Informatie

Op deze pagina vind je informatie die belangrijk is voor het indienen van een aanvraag. Ook kun je lezen hoe de besluitvorming over een aanvraag verder gaat. Veelgestelde vragen hebben we alvast beantwoord.

Ik heb een project bedacht. Kan ik daarvoor financiering aanvragen

Om te kijken of een aanvraag zin heeft, kun je deze snelle check doen:

Stap 1

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet het een project of activiteit zijn, dat valt onder een van de drie thema’s:

 • projecten voor de brede vorming van jeugd en jongeren
 • activiteiten voor volwassenen die daaraan ten dienste staan
 • het verkleinen van sociaal-maatschappelijke barrières voor de brede vorming

Stap 2

Er is een lijst met uitsluitingen, waarvoor nooit een bijdrage wordt toegekend:

 • (ver)bouw van gebouwen en/of grond
 • exploitatietekort
 • steun aan individuen of beperkte groep
 • studiebeurs
 • gezondheidszorg, gehandicaptenzorg
 • regulier onderwijs
 • reguliere levensbeschouwelijke initiatieprojecten

Stap 3

Verder gelden de volgende nadere regels en criteria:

 • vorming in brede zin is sociale, culturele, spirituele en/of maatschappelijke vorming
 • jeugd en jongeren tot circa 30 jaar
 • begeleidende activiteiten gericht op die vorming, zijn op projectbasis/geen dienstverband
 • buitenkerkelijke of niet-institutionele activiteiten en projecten
 • bij voorkeur grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers(organisaties)
 • geen vergoeding van salariskosten voor medewerkers in dienst van de organisatie
 • besteding gelden in Nederland
 • maximale bijdrage € 15.000 per jaar per projectaanvraag, zo mogelijk participatie meerdere fondsen

Als je deze stappen hebt doorlopen, heb je geen garantie dat een aanvraag ook wordt toegekend. Het bestuur beslist namelijk altijd over iedere aanvraag afzonderlijk. Over de reden van een eventuele afwijzing wordt verder niet gecorrespondeerd.

Hoe dien ik een aanvraag in

Als je een aanvraag wilt indienen moet je het digitale aanvraagformulier gebruiken. Je vindt het formulier onder de daarvoor bestemde knop. Een aanvraag die per post wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

Welke informatie moet ik aanleveren

In het aanvraagformulier staat welke informatie in ieder geval altijd moet worden gegeven. Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van het projectplan, wat het doel van het project is, hoeveel jongeren ermee worden bereikt. Ook moet een begroting van de totale kosten, het dekkingsplan van die kosten en het concrete bedrag van de aanvraag bij Stichting Steunfonds worden vermeld. Als er naar aanleiding van het ingevulde formulier nog vragen zijn, zal namens het bestuur om nadere informatie worden gevraagd. Het is daarom belangrijk dat je ook de juiste contactgegevens vermeldt.

Hoe lang duurt het voor ik een besluit krijg over de aanvraag

Op de website is vermeld wanneer de eerstvolgende bestuursvergadering is. Als de aanvraag is ontvangen twee weken vóór de datum waarop de vergadering plaatsvindt, dan wordt de aanvraag in die vergadering behandeld. Uiterlijk een week na de vergadering krijg je per e-mail bericht over de toekenning of de afwijzing. Soms wordt nog om nadere informatie gevraagd.

Wanneer kan ik over het geld beschikken dat is toegekend

Als een aanvraag is toegekend wordt het bedrag in beginsel aan het eind van de maand overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is opgegeven. In een enkel geval kan een andere afspraak worden gemaakt. Bijvoorbeeld als nog niet zeker is dat het project doorgaat, of als er nadere voorwaarden zijn gesteld.

Moet ik verantwoording afleggen over de besteding van het geld

Jazeker. We gaan ervan uit dat het project wordt uitgevoerd en het geld wordt gebruikt waarvoor het is aangevraagd. Maar we vragen je altijd om binnen zes maanden na afloop van het project of de activiteit een financiële verantwoording te sturen met de begroting en het resultaat. Daarnaast ontvangen we graag foto’s, een filmpje of ander materiaal en een verslagje met de ervaringen en belevenissen van deelnemers. Deze informatie zal (kunnen) worden gebruikt voor publicatie op de website. Met het toesturen ervan wordt automatisch toestemming voor deze publicatie gegeven.

Veelgestelde vragen

 • Moet je een vereniging of stichting zijn om een aanvraag te kunnen indienen?

Nee hoor, iedereen kan in aanmerking komen voor financiële steun bij de uitvoering van een project. Bestaande organisaties, scoutinggroepen, sportclubs, verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen. Maar ook als de organisatie in handen is van een enkele persoon, een wijkvereniging of als het een informele organisatie is van vrijwilligers. Zolang het project maar past binnen de thema’s van Stichting Steunfonds.

 • Wij zijn een grote organisatie met veel betaald personeel. Kunnen wij een aanvraag doen voor een specifiek project?

Stichting Steunfonds hecht eraan dat een initiatief wordt uitgevoerd door voornamelijk vrijwilligers. Als sprake is van een professionele organisatie, gaan we ervan uit dat de financiering van een project onderdeel is van de gewone bedrijfsvoering. Als er echter een projectplan is waarbij samenwerking met en uitvoering door vrijwilligers een belangrijke rol speelt en dat is gericht op de vorming van jeugd en jongeren, dan is er misschien toch iets mogelijk.

 • Is er een bepaald minimum- of maximumbedrag beschikbaar?

Er is geen ondergrens. Er is wel een bovengrens van € 15.000 die als richtsnoer gehanteerd wordt. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt echter altijd naar het hele plaatje gekeken van alle kosten, het type kosten, de eigen bijdragen en voor welk deel van de kosten een bijdrage wordt gevraagd aan Stichting Steunfonds en eventuele andere fondsen.

 • Kan ik ook voor meerdere jaren tegelijk een aanvraag doen?

In principe worden er geen meerjaren toezeggingen gedaan. Het is wel mogelijk voor terugkerende of doorlopende projecten jaarlijks opnieuw een aanvraag in te dienen. Dat betekent echter niet automatisch dat na een eerste toekenning ieder jaar de aanvraag wordt toegekend. De evaluatie en terugkoppeling spelen daarbij onder meer een rol.

 • Ik ken iemand die individuele hulp nodig heeft. Kan ik voor die persoon een aanvraag indienen?

Nee helaas. We realiseren ons dat er ook in Nederland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben. Stichting Steunfonds meent echter dat het een taak is van de overheid, om voor hen te zorgen. Wij richten ons op particuliere initiatieven om de brede vorming en ontwikkeling van jeugd en jongeren als groep te ondersteunen, in hun groei naar volwassenheid.

 • We hebben geld nodig voor de inrichting van een gemeenschappelijke leefruimte. Is dat mogelijk?

Als het gaat om de inrichting van een gezamenlijke woonkamer in een wooncomplex voor jongeren, dan is het antwoord nee. Als het gaat om de inrichting van een jeugdhonk, clubgebouw of ruimte om samen te komen, bijvoorbeeld als onderdeel van een kerkelijke gemeenschap, dan zijn er wel mogelijkheden.

 • Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Als je ergens over twijfelt of nog andere vragen hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De vraag wordt zo snel mogelijk opgepakt en in behandeling genomen.

Double-click to edit button text.
crosscross-circle